blob: 1f6a10f51597f7a1809001e971e7b21f3851f0ab [file] [log] [blame]
# 80 ---------------------------------------------------------------------------
if (true) {
if (true) {
sources += rebase_path(
gypi_values.browser_chromeos_non_athena_sources,
".", "//chrome") +
rebase_path(gypi_values.browser_chromeos_extension_non_athena_sources,
".", "//chrome")
}
}