blob: 09d80d2b02e636e3b18485dc29ecf1c437988e3b [file] [log] [blame]
multiple = [
{
name = "elements_test"
},
{
name = "eapol_crypto_test"
},
]
single = [
{
name = "elements_test"
},
]