blob: 0997aa477431b6606b1e2613e42e31a0e4fe15ab [file] [log] [blame]
multiple = [
{
name = "elements_test"
},
{
name = "eapol_crypto_test"
},
]
single = [
{
name = "elements_test"
},
]